തിരുശേഷിപ്പുകള്‍ വിമര്‍ശിക്കപെടുമ്പോള്‍ …..!

  തിരുശേഷിപ്പുകള്‍  വിമര്‍ശിക്കടുമ്പോള്‍.....!

തിരുശേഷിപ്പുകള്‍ വിമര്‍ശിക്കപെടുമ്പോള്‍ …..!

Advertisements

2 comments on “തിരുശേഷിപ്പുകള്‍ വിമര്‍ശിക്കപെടുമ്പോള്‍ …..!

    • തിരുകേശമാണെന്നു തര്‍ക്കം നിലനില്‍ക്കെ ഒരാള്‍ തിരുകേശമാണെന്നു വിശ്വസിച്ചു അതിനെ ആദരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും, ഒരാള്‍ അത് വ്യാജ കേശമാണെന്നു വിശ്വസിച്ചു അതിനെ ആദരിക്കാതെ വിട്ടുനില്‍ക്കുന്നത് കൊണ്ടും പ്രവാചക നിന്ദയോ ഇസ്ലാമില്‍ നിന്ന് പുറത്തു പോകലോ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതെല്ലാം തബറുക്കിന്റെ വിഷയമാണ്. അത് ആദരിക്കുകയോ വിട്ടുനില്‍ക്കുകയോ ചെയ്യാം. എന്നിരിക്കെ ഇങ്ങനെ വിവാദങ്ങളുണ്ടാക്കി തെളിവുകള്‍ നിരത്തി വാദപ്രതിവാദങ്ങള്‍ നടത്തേണ്ട ഒരു വിഷയമാണോ ഇത് ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s