ഇസ്ലാമിന്‍റെ വിരോധികളെ പരിചയപെടുക

ഇവരെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക….!
ഇവര്‍ ഇസ്ലാമിനെ അവഹേളിക്കുന്നവര്‍,
മുത്ത്‌ റസൂല്‍ (സ) തങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവര്‍!

ഇവരാണോ തൌഹീതിന്റെറ വക്താക്കള്‍ ? ഇവരുടെ പേരാണോ മുസല്മാരനെന്നു ..?
ഇവര്‍ യാഹൂതികളേക്കാള്‍ അധ:പതിച്ചവരാണ്…!

ഇവരുടെ ശറില്‍ നിന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് കാവല്‍ തേടുക ..മരിക്കുമ്പോള്‍

ഈമാന്‍ കിട്ടി മരിക്കാന്‍..!

ഇസ്ലാമിന്‍റെ വിരോധികളെ പരിചയപെടുക

4 comments on “ഇസ്ലാമിന്‍റെ വിരോധികളെ പരിചയപെടുക

 1. ശറില്‍ നിന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് കാവല്‍ തേടുക ..മരിക്കുമ്പോള്‍ ഈമാന്‍ കിട്ടി മരിക്കാന്‍..!
  അറിഞ്ഞിരിക്കുക….!
  ഇവര്‍ ഇസ്ലാമിനെ അവഹേളിക്കുന്നവര്‍,
  മുത്ത്‌ റസൂല്‍ (സ) തങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവര്‍!
  ഇവരാണോ തൌഹീതിന്റെറ വക്താക്കള്‍ ? ഇവരുടെ പേരാണോ മുസല്മാരനെന്നു ..?
  ഇവര്‍ യാഹൂതികളേക്കാള്‍ അധ:പതിച്ചവരാണ്…!
  نعوذ بالله

 2. തൗഹീദ്‌ മാത്രം പറയുന്നവര്‍ ആനന് മുജഹിടുകാര്‍ ..പ്രാമാണ വിരുദ്ധമായി നടക്കുന്ന ഖുരാഫികളെ നിങ്ങള്‍ എന്തിനാ മൌലവിമാരുടെ വാക്കുകള്‍ വളച്ച് ഒടികുന്നത് .ഖുറാനും സുന്നത്തും ദുര്‍വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന നിങ്ങള്‍ ഇതും പറയും .
  ശിര്‍ക്കന്‍ വിശ്വാസങ്ങള്‍ പേറി നടക്കുന്ന കുരാഫികളെ നീ നിങ്ങള്ക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹിദായത്ത്‌ ലഭികെട്ടെ ..പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ശരില്‍ നിന്ന് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ രക്ഷികെട്ടെ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s