സ്വലാത്തുകള്‍

അസ്മാഉല്‍ ഹുസ്നയും സ്വലാത്തും.

അഹ്ളമു സ്വലാത്ത്.

നാരിയ്യത്തു സ്വലാത്ത്.

പുണ്യമായ ചില സ്വലാത്തുകള്.

സ്വലാത്തു താജ്.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s