തജ് വീദ് ബൈത്ത്

തജ് വീദ് ബൈത്ത്

2 comments on “തജ് വീദ് ബൈത്ത്

  1. ഇതിന്റെ അറബിയും അതിന്റെ മലയാളവും ഉള്ള ബൈത്ത് ഉണ്ടെങ്കില്‍ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s