ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാര്‍ (ഖ.സി) രചിച്ച ബദിരിയ്യത്ത്

ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാര്‍ (ഖ.സി) രചിച്ച ബദിരിയ്യത്ത്

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s