മഹാന്മാരുടെ മക്ബറകള്‍ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ

This slideshow requires JavaScript.

3 comments on “മഹാന്മാരുടെ മക്ബറകള്‍ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ

  1. പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത്‌ റസൂലിന്‍റെ ഖബറിടം നിങ്ങള്‍ ഫോട്ടോ ആയി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു .ഞാന്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഒന്ന് ദയവായി പരിശോധിച്ച് ഞങ്ങള്‍ സാധാരണ മുസ്ലിം ജനതയ്ക്ക് മറുപടി തരുക ഞങ്ങള്‍ എന്ത് വിശ്വസിക്കണം?നിങ്ങള്‍ പറയു? http://www.youtube.com/watch?v=KMxqOg-mO

    • 35 വര്ഷം റൌളാ ഷരീഫിന് ഖിദ്മത്തെടുത്ത അറബി സഹോദരന് ഹുജ്രത്ത് ഷരീഫിലെ ജാറത്തെ കുറിച്ചു വിവരിക്കുന്നു വഹ്ഹാബികള് പറയുന്നതും പ്രജരിപ്പിക്കുന്നതും തീര്ത്തും കളവാകുന്നു എന്നു മനസ്സിലാകും

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s