ഉമ്മത്ത്‌ വാള്‍ പേപ്പര്‍

നിത്യ ജീവിതത്തിലെ ദുആകള്‍

അസ്മാഉല്‍  ബദര്‍ ശുഹദ 

പത്തു കാര്യങ്ങള്‍ പതിവാക്കിയാല്‍ പത്ത്  കാര്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് മോചനം 

അസ്മാഉല്‍ ഹുസ്നയും സ്വലാത്തും

ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ  ആദ്യ പ്രാര്‍ഥന 

സ്വലാത്തുകള്‍

മയ്യിത്ത്‌ നിസ്കാരത്തില്‍ പിന്തി വന്നവന്‍ 

ഉത്തമ ഗുണങ്ങള്‍

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s