വിര്‍ദു ലത്തീഫ്

 

ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ്ബ് പോലെ വളരെ പുണ്യമുള്ള     ഒരു   ദിക്ര് ആണ്  വിര്‍ദു ല്ലത്തീഫ്.
 രണ്ടിന്റെയും രചയിതാവ് പ്രസിദ്ദ യമനീ പണ്ഡിതന് അബ്ബ്ദുല്ലാഹി അല്‍ അലവി അല്‍ ഹദ്ദാദ് (മരണം 1132) അവര്‍കളാണ്.
ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് പോലെ വിര്‍ദുല്ലത്തീഫും റസൂലുല്ലാഹി (സ) യില്‍ നിന്നും ഉദ്ദരിക്കപ്പെട്ട ദിക്രുകളാണ്.

 വിര്‍ദു ലതീഫിത്തിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s