നിത്യ ജീവിതത്തിലെ ദുആകള്‍-(1)

“അറിയുക; ദൈവ സ്മരണ മുഖേന ഹൃദയങ്ങൾക്ക്‌ ശാന്തിയും സമാധാനവും ലഭിക്കും” എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉണർത്തുന്നു. “നിങ്ങളുടെ നാവുകൾ ദിക് റിലൂടെ പച്ചയായിരിക്കട്ടെ” എന്ന് പ്രവാചകരും ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് ദിക് റിന്റെ മഹാത്മ്യം ബോധ്യപെടുന്നു. വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ദിക് റുകൾ നബി തങ്ങൾ നമ്മുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് . അവ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നതിലൂടെ  അളവറ്റ നേട്ടങ്ങൾ  ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.   നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നാം നിർവ്വഹിക്കേണ്ടാതായ പ്രവാചക (സ്വ) തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന  ദിക് റുകളും ദുആകളും  പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നാം പരിശ്രമിക്കണം. സർവ്വ ശക്തൻ അതിനു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ (ആമീൻ )

നിത്യ ജീവിതത്തിലെ ദുആകള്‍-(1)

നിത്യ ജീവിതത്തിലെ ദുആകള്‍-(1)

7 comments on “നിത്യ ജീവിതത്തിലെ ദുആകള്‍-(1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s