സ്ത്രീകള്ക്ക് അവരുടെ വീടുകളാണ് നിസ്കാരത്തിനു ഉത്തമം: അല്‍- സുദൈസ്‌.

സ്ത്രീകള്ക്ക് അവരുടെ വീടുകളാണ് നിസ്കാരത്തിനു ഉത്തമം: അല്‍- സുദൈസ്‌.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s