നബിദിനം: C.N.അഹ്മദ് മൗലവി പറഞ്ഞത്

cn-1

(വഹാബികളുടെ വലയത്തില്‍ പെട്ട് നബിദിനം ബിദഅത്താണെന്ന്  തെറ്റുദ്ധരിച്ച  സഹോദരന്മാര്‍  വഹാബികളുടെ നേതാവായിരുന്ന C.N. അഹ് മദ്  മൗലവി  നബിദിനം കൊണ്ടാടുന്നതിന്റെ  പുണ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം (1991 സെപ് -13  ചന്ദ്രിക) തീര്ച്ചയായും  വായിച്ചിരിക്കണം) 

Rabi-Muja-1Rabi-Muja-2Rabi-Muja-3

One comment on “നബിദിനം: C.N.അഹ്മദ് മൗലവി പറഞ്ഞത്

  1. (വഹാബികളുടെ വലയത്തില്‍ പെട്ട് നബിദിനം ബിദഅത്താണെന്ന് തെറ്റുദ്ധരിച്ച സഹോദരന്മാര്‍ വഹാബികളുടെ നേതാവായിരുന്ന C.N. അഹ് മദ് മൗലവി നബിദിനം കൊണ്ടാടുന്നതിന്റെ പുണ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം (1991 സെപ് -13 ചന്ദ്രിക) തീര്ച്ചയായും വായിച്ചിരിക്കണം)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s