പഠിക്കാം നമുക്ക്………!

പഠിക്കാം അറബിക്  അക്ഷരങ്ങള്‍ :

അറബിക്  അക്ഷരങ്ങള്‍ പുറപെടുന്ന വിധം :

ഇംഗ്ലീഷ്  മാസങ്ങള്‍ :

മൃഗങ്ങള്‍ :

ഇംഗ്ലീഷ്  Numbers :

മൃഗങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയാം :

അറബിക്  ദിവസങ്ങളുടെ പേരുകള്‍ :

ഹിജ്റ (അറബിക്)  മാസങ്ങള്‍ :

അറബിക്  ഭാഷാ പഠനം :

നിറങ്ങള്‍ (ഇംഗ്ലീഷ് ) :

നിറങ്ങള്‍ (അറബിക്) :

അറബിക്  Numbers :

2 comments on “പഠിക്കാം നമുക്ക്………!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s